Programma: Ēku siltināšana

Izglītības programmas veids: Profesionālās pilnveides izglītības programma

Nozare: Būvniecība

Mācību vajadzības: Ēku siltināšanas tehnoloģijas

Priekšzināšanu līmenis: Izglītības programmas apguves rezultātā paredzēts iegūt padziļinātas zināšanas un/vai prasmes par attiecīgo tēmu (dalībniekam ir vajadzīgas priekšzināšanas)

Programmas īss apraksts: Izglītības procesā sniegt izglītojamiem teorētiskās zināšanas un prasmes ēku siltināšanā. Veidot izpratni par ēku siltināšanas darbu veidiem un nozīmi, tādejādi paaugstinot energoefektivitāti. Pielietot materiālmācībā iegūtās zināšanas ēku siltināšanas tehnoloģijas jautājumu risināšanu.

1. Izzināt ēku siltināšanas tehnoloģijas jautājumu risināšanu.

2. Veidot priekšstatu par ēku siltināšanas darbos pielietojamo materiālu un palīgmateriālu daudzveidību un to īpašībām, veidiem un to izvēli preču sortimentā, kvalitātes prasībām un pielietošanu praktiskajā darbā.

3. Prast pielietot ēku siltināšanas tehnoloģijas paaugstinot energoefektivitāti.

4. Prast lasīt celtniecības rasējumus un materiālu apzīmējumus.

5. Izprast darba drošības tehnikas, elektrotehnikas un vides aizsardzības iemaņu uzlabošanu, veidot izpratni un prasmes par drošas un darba veikšanai piemērotas darba vides veidošanu, apzināties savas iespējas sakoptas, tīras un veselībai drošas apkārtējās vides veidošanā.

Mācību priekšmeti un stundu apjoms (160 stundas):

1. Ēku siltināšanas darbu tehnoloģija 110 st (70 st teorija/40 st prakse)

2. Materiālmācība 20 st (16 st teorija/4 st prakse)

3. Celtniecības rasējumu lasīšana 8 st (7 st teorija/1 st prakse)

4. Darba un vides aizsardzība 20 st (10 st teorija/0 st prakse)

Noslēguma pārbaudījums 2 st (2 st teorija/0 st prakse)

Programmas stundu skaits: 160 (5 mēneši)

Līdzmaksājuma apjoms (EUR): 50,80

Apmācību vietas:

 1. Ozolu iela 1, Gulbene

 2. Pils iela 21, Alūksne

 3. Latgales iela 20, Rēzekne

 4. Rīgas iela 4, Madona

 5. Brīvības iela 208, Jēkabpils

 6. Vienības iela 101, Kārsava

 

Informācija par apmācību:

SIA mācību centrā ,,AUSTRUMVIDZEME” no 9:00-17:00:

 • Gulbenē, Ozolu ielā 1, Sandra Kursīte, info@austrumvidzeme.lv, 64471286

 • Alūksnē, Helēnas ielā 52, Valdis Zadumins, gbvj@inbox.lv, 26555503

 • Balvos, Brīvības ielā 55, Vera Klints, av.balvi@inbox.lv, 29167198

 • Bauskā, Pilskalna ielā 14, Ērika Pulkstene, erika.pulkstene@gmail.com, 29133537

 • Jēkabpilī, Brīvības iela 208, Anželika Unbraško-Gramane, gramane@inbox.lv, 28684297

 • Madonā, Rīgas ielā 4, Inese Skraustiņa, fortuna79@inbox.lv, 28383130

 • Rēzeknē, Latgales ielā 20, Biruta Buharina, birutabux@inbox.lv, 26445987

 • Ludzā, Rūpniecības ielā 4, Arvīds Urtāns, urtaansarvids@inbox.lv, 28304725

Tālrunis un e-pasts uzziņām: e-pasts: info@austrumvidzeme.lv, t. 64471286

 

* mācību maksu 90% apmērā sedz ES fondi un valsts, 10% ir strādājošā līdzmaksājums, kuru var segt arī darba devējs. Nodarbinātajiem ar maznodrošinātās vai trūcīgas personas statusu mācības ir bez maksas!

 

KAS VAR PIETEIKTIES

strādājošie:

 • vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam

 • ar pabeigtu vai nepabeigtu izglītību (t.sk. pamatizglītību, vispārējo vidējo, profesionālo vai augstāko izglītību)

 • jaunie vecāki, kas atrodas darba attiecībās un bērna kopšanas atvaļinājumā

 

priekšrocības uzņemšanā sociālā riska nodarbinātajiem, ja būs augsts pieteikumu skaits:

 

PIEEJAMAIS ATBALSTS

 

Pieteikšanās elektroniski mājas lapā: www.macibaspieaugusajiem.lv