VĪZIJA

Mācību centrs – mūsdienīgs un konkurētspējīgs mācību centrs, kurā tiktu atbalstīta katra izglītojamā brīvas, atbildīgas personības veidošanās ar dzīves virzības izjūtu un vērtību izpratni, veicinot izglītojamā gatavību izglītības turpināšanai.

PAMATMĒRĶIS

Veidot radošu un demokrātisku izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītības procesu, kas nodrošina valsts standarta un iestādes izglītības standarta noteikto mērķu un uzdevumu sasniegšanu.

UZDEVUMI
  1. Nodrošināt 21. gadsimtam atbilstīgu mācību saturu, tā viengabalainību un integrāciju, sekmējot izglītojamo zināšanu un prasmju pilnveidošanu.
  2. Īstenot izglītības saturu, kas orientēts uz sabiedrībā pieprasītām kompetencēm, inovācijām un veselīgu dzīvesveidu.
  3. Veicināt izglītojamo vēlēšanos mācīties, garīgi un fiziski attīstīties, sagatavot izglītojamos līdzdalībai dzīvē, atbildīgu lēmumu pieņemšanai demokrātiskā sabiedrībā.
  4. Radīt izglītojamo iespējas pieredzes iegūšanai un pašizteiksmei, rosināt izglītojamo iztēli.
  5. Sadarboties ar izglītojamajiem, lai nodrošinātu izglītības apguvi un uzlabotu informācijas apmaiņu visos izglītības posmos.
  6. Pilnveidot karjeras izglītību.
  7. Racionāli izmantot piešķirto finansējumu.