Datorzinību izglītības programmu apmācības strādājošajiem

Datorzinību izglītības programmu apmācības strādājošajiem

Kuponu sistēmas apmācība strādājošiem - NVA reģistrētām bezdarba riskam pakļautām personām.Mācību centrs "AUSTRUMVIDZEME" piedāvā apgūt Datorzinību programmas, ko organizē Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) ES fonda projekta „Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” ietvaros, izmantojot kuponu metodi.Apmācības mērķis ir veicināt bezdarba riskam pakļauto personu nepārtrauktu zināšanu un prasmju pilnveidošanu, paaugstinot to konkurētspēju darba tirgū. Neformālās izglītības programmu saraksts sociālo un profesionālo pamatprasmju apguvei (datorzinības) VirziensKopējais mācību stundu skaits (Mācību stundu skaits + individuālā praktiskā mācīšanās (ja attiecināms))Papildu informācijaDigComp līmenisIesaistes nosacījumiApmācību kupona vērtība (tai skaitā PVN) (EUR)Datu apstrāde, analīze un vizualizācija80 st. (60st. + 20st.)Izglītības programma kopā ar praktiskajām mācībām par vismaz vienu no datu analīzes tehnoloģijām: “Microsoft Excel”, “Microsoft Power BI”, “Python”,  “DAX”, “R” u.c.   Piemēri nosaukumam: Datu apstrāde, analīze un vizualizācija ar Microsoft Excel Datu apstrāde, analīze un vizualizācija ar Microsoft Excel un Power BI Datu kvalitātes noteikšana, interpretācija un pielietojumsVismaz ceturtais līmenisVismaz vidējā izglītība, datorlietošanas prasmes vidējā līmenī (DigComp 3.-4. līmenis)389,60Sadarbība un komunikācija digitālajā vidē60st.Izglītības programma kopā ar praktiskajām mācībām sadarbībai un komunikācijai par vismaz...
Read More
Darba aizsardzība un drošība

Darba aizsardzība un drošība

SIA mācību centrs „AUSTRUMVIDZEME” no 6.septembra uzsāk profesionālās pilnveides izglītības programmu ,,Darba aizsardzības pamatlīmeņa zināšanu izglītības programma” (kods 20P862001) Mācību ilgums - 60 stundas.Mācības notiks attālināti, pirmdienās un trešdienās no 10:00 līdz 13:00, attālināti Zoom platformā. Pieteikties: info@austrumvidzeme.lv, 29462624. ...
Read More
NĀC MĀCĪTIES <br>SIA MĀCĪBU CENTRS ,,AUSTRUMVIDZEME”!

NĀC MĀCĪTIES
SIA MĀCĪBU CENTRS ,,AUSTRUMVIDZEME”!

Programma: Mazā biznesa organizēšana Izglītības programmas veids: Profesionālās pilnveides izglītības programma Nozare: Uzņēmējdarbība, finanšu, grāmatvedības un administrēšana (vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecībs, komerczinības) Mācību vajadzības: Biznesa uzsākšana Priekšzināšanu līmenis:  Izglītības programmas apguves rezultātā paredzēts iegūt pamatzināšanas un/vai pamatprasmes par attiecīgo tēmu (dalībniekam nav vajadzīgas priekšzināšanas) Programmas īss apraksts: Izglītības procesa rezultātā sagatavot izglītojamajos mazā biznesa uzsākšanai, formām, videi, likumdošanai, procesa elementiem, funkcionēšanai, riskiem un finansēšanas avotiem, elementārām zināšanām Latvijas Republikas nodokļu un grāmatvedības likumdošanā. 1. Formulēt un argumentēt savu viedokli 2. Pieņemt lēmumus, uzņemties atbildību un analizēt riskus 2. Izstrādāt biznesa plānu, veikt uzņēmuma reģistrāciju. 3. Noteikt darbības prioritātes un sadalīt veicamos uzdevumos 4. Pētīt pieprasījumu un piedāvājumu, analizēt un izmantot iegūto informāciju 5. Izstrādāt saimnieciskos līgumus, uzņemties civiltiesisko atbildību 6. Plānot finanses un veikt grāmatvedības pamatdarbības. Mācību priekšmeti un apjoms stundās: 1. Mazā biznesa darbības formas un to tiesiskais pamatojums 24 st (14 st teorija/10 st prakse) 2. Mazā biznesa tiesiskie pamati un dibināšana 36 st (22 st teorija/14 st prakse) 3. Mazā biznesa vide 8 st (6 st teorija/2 st prakse) 4. Mazā biznesa finansēšanas un investīciju avoti 16...
Read More
NĀC MĀCĪTIES <br>SIA MĀCĪBU CENTRS ,,AUSTRUMVIDZEME”!

NĀC MĀCĪTIES
SIA MĀCĪBU CENTRS ,,AUSTRUMVIDZEME”!

Programma: Ēku siltināšana Izglītības programmas veids: Profesionālās pilnveides izglītības programma Nozare: Būvniecība Mācību vajadzības: Ēku siltināšanas tehnoloģijas Priekšzināšanu līmenis: Izglītības programmas apguves rezultātā paredzēts iegūt padziļinātas zināšanas un/vai prasmes par attiecīgo tēmu (dalībniekam ir vajadzīgas priekšzināšanas) Programmas īss apraksts: Izglītības procesā sniegt izglītojamiem teorētiskās zināšanas un prasmes ēku siltināšanā. Veidot izpratni par ēku siltināšanas darbu veidiem un nozīmi, tādejādi paaugstinot energoefektivitāti. Pielietot materiālmācībā iegūtās zināšanas ēku siltināšanas tehnoloģijas jautājumu risināšanu. 1. Izzināt ēku siltināšanas tehnoloģijas jautājumu risināšanu. 2. Veidot priekšstatu par ēku siltināšanas darbos pielietojamo materiālu un palīgmateriālu daudzveidību un to īpašībām, veidiem un to izvēli preču sortimentā, kvalitātes prasībām un pielietošanu praktiskajā darbā. 3. Prast pielietot ēku siltināšanas tehnoloģijas paaugstinot energoefektivitāti. 4. Prast lasīt celtniecības rasējumus un materiālu apzīmējumus. 5. Izprast darba drošības tehnikas, elektrotehnikas un vides aizsardzības iemaņu uzlabošanu, veidot izpratni un prasmes par drošas un darba veikšanai piemērotas darba vides veidošanu, apzināties savas iespējas sakoptas, tīras un veselībai drošas apkārtējās vides veidošanā. Mācību priekšmeti un stundu apjoms (160 stundas): 1. Ēku siltināšanas darbu tehnoloģija 110 st (70 st teorija/40 st prakse) 2. Materiālmācība 20...
Read More
Zemspiediena katliekārtu operators

Zemspiediena katliekārtu operators

Mācību centrā "Austrumvidzeme" Rēzeknes nodaļā 11.09.2020. tiks organizēti kursi "Zemspiediena katlu operators ". Mācību ilgums: 6 stundas Iegūstamais dokuments: Apliecība Zemspiediena katlu operators var strādāt katlu mājās, veikt apkures darbus, sagatavot katlu darbam, veikt pārbaudi un darbības kontroli, ievērojot darba aizsardzības un ugunsdrošības noteikumus.  Likums “Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību”zemspiediena katlu iekārtas iedalās kā bīstamās iekārtas, kas neatbilstošas lietošanas un uzturēšanas rezultātā var apdraudēt cilvēku dzīvību un veselību. Augstāk minētā likuma 14. panta 3. punkts nosaka, ka zemspiediena katlu iekārtas īpašnieka pienākums ir nodrošināt zemspiediena iekārtas apkalpojošā personāla apmācību un instruktāžas, kas paredzētas normatīvajos aktos par darba aizsardzību, ņemot vērā bīstamās iekārtas veidu, sarežģītības un bīstamības pakāpi, kā arī darbinieku izglītību un iepriekšējā darba pieredzi. MK noteikumu Nr.138 “Noteikumi par katliekārtu tehnisko uzraudzību” 15. punkta 3. pants nosaka, ka iekārtas atbildīgā speciālista pienākums ir uzraudzīt, lai apkalpojošā personāla kvalifikācija atbilstu noteiktajām prasībām.    ...
Read More
Kursi „Šuvējs”

Kursi „Šuvējs”

20.07.2020. pulksten 17:00 Latgales ielā 20, Rēzeknē tiek rīkota  maksas kursu „Šuvējs” organizatoriskā sanāksme. Tiek gaidīti visi, kas vēlas apgūt šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģijas pilna procesa apjomu un atsevišķu mezglu apstrādi atbilstošā kvalitātē. Mācību procesa laikā liela uzmanība tiek veltīta radošajam darbam. Radošs individuālais roku darbs vienmēr būs paliekoša vērtība! No veca uzmeistarosim unikālas lietas, kuras noderēs gan dāvanās, gan saimniecībā, gan interjera papildināšanā.  Zvaniet! Rakstiet! Nāciet! ...
Read More
Kursi „Grāmatvedības pamati”

Kursi „Grāmatvedības pamati”

20.02.2020. plkst. 12.00 notiks organizatoriskā sanāksme programmā „Grāmatvedības pamati”- 120 stundas.Grāmatvedis veic saimnieciskās darbības uzskaiti, kontroli un analīzi uzņēmumu reģistrā reģistrētos uzņēmumos, kam saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu jāveic grāmatvedības uzskate. Ja ir nepieciešamas zināšanas šajā jomā- nāc un piesakies kursos!Grāmatvedis ir speciālists, kurš organizē grāmatvedību organizācijā. Profesija ir piemērota tiem, kurus interesē ekonomika un likumdošana.Grāmatveža profesija ir ļoti pieprasīta. Tā ir pieejama vīriešiem un sievietēm jebkurā vecumā.Jebkurā organizācijā ir grāmatvedis, un lielās - pat vairāki. To pārziņā ir uzņēmuma līdzekļu uzskaite, norēķini ar piegādātājiem un klientiem, algas, nodokļi utt. Valsts uzliek uzņēmumam pienākumu veikt uzskaiti un atskaitīties par to.Grāmatvežiem parasti ir normāla darba diena. Taču grāmatvedis var strādāt arī attālināti vai nopelnīt papildus naudu, uzturot mazo uzņēmumu kontus. Grāmatveža profesija ir prestiža: uzņēmumos grāmatvedis pieder vadības personālam....
Read More
Ķermeņa orientēta terapija

Ķermeņa orientēta terapija

Ķermeņa orientēta terapija Apmācība - seminārs par izdegšanas novēršanu Ilgums- 32 mācību stundas (4 nodarbības pa 8 mācību stundām) Nodarbības paredzētas 14.03.2020., 15.03.2020., 21.03.2020., 22.03.2020. No 9.00 līdz 15.30 Līdzi jāņem ērts apģērbs vai sporta tērps. Semināru vadīs: mag. psych.  Nataļja Ļutikova;  dr. psych. Iveta Ruža. Mērķis: resursu stāvokļu un veidu meklēšana, kas neitralizē emocionālo izdegšanu. Uzdevumi:  1. Iemācīt dalībniekiem praktiskas iemaņas darbā ar izdegšanu. 2. Palīdzēt dalībniekiem personisko resursu stāvokļu aktivizēšanā.  3. Samazināt apmācības dalībnieku garīgo izdegšanu un emocionālo stresu. 4. Grupā radīt emocionālās brīvības un atklātības, draudzīguma un uzticēšanās atmosfēru vienam pret  otru. 5. Veicināt dalībnieku profesionālo īpašību veidošanos: komunikācijas prasmes, refleksiju, empātijas spējas. 6. Veidot attieksmi pret garīgās veselības saglabāšanu un stiprināšanu. 7. Izprast stresa jēdzienu un kā to pārvaldīt?   Ko jūs iegūstat un ko zaudējat, iemācoties pārvaldīt stresu?     Jūs saņemat:         humora izjūtu         prieku        draugus        dzīves harmoniju        izvairīšanos no konfliktiem        izpratni par viņu pieredzi        veselīgu ķermeni    Jūs zaudējat:        steigu        nemiera izjūtu, ka jūs nevarat atrisināt konfliktu        līdzjūtību no citiem cilvēkiem        ērtu pozīciju, nespējā pieņemt lēmumus        zaudētāja etiķeti        psihosomatiskos traucējumus 8. Stresa...
Read More
Kursi „Šuvējs”

Kursi „Šuvējs”

12.02.2020. pulksten 17:00 tiek rīkota  maksas kursu „Šuvējs” organizatoriskā sanāksme. Tiek gaidīti visi, kas vēlas apgūt šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģijas pilna procesa apjomu un atsevišķu mezglu apstrādi atbilstošā kvalitātē. Mācību procesa laikā liela uzmanība tiek veltīta radošajam darbam. Radošs individuālais roku darbs vienmēr būs paliekoša vērtība! No veca uzmeistarosim unikālas lietas, kuras noderēs gan dāvanās, gan saimniecībā, gan interjera papildināšanā.  Zvaniet! Rakstiet! Nāciet! ...
Read More