Programma: Mazā biznesa organizēšana

Izglītības programmas veids: Profesionālās pilnveides izglītības programma

Nozare: Uzņēmējdarbība, finanšu, grāmatvedības un administrēšana (vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecībs, komerczinības)

Mācību vajadzības: Biznesa uzsākšana

Priekšzināšanu līmenis:  Izglītības programmas apguves rezultātā paredzēts iegūt pamatzināšanas un/vai pamatprasmes par attiecīgo tēmu (dalībniekam nav vajadzīgas priekšzināšanas)

Programmas īss apraksts: Izglītības procesa rezultātā sagatavot izglītojamajos mazā biznesa uzsākšanai, formām, videi, likumdošanai, procesa elementiem, funkcionēšanai, riskiem un finansēšanas avotiem, elementārām zināšanām Latvijas Republikas nodokļu un grāmatvedības likumdošanā.

1. Formulēt un argumentēt savu viedokli

2. Pieņemt lēmumus, uzņemties atbildību un analizēt riskus

2. Izstrādāt biznesa plānu, veikt uzņēmuma reģistrāciju.

3. Noteikt darbības prioritātes un sadalīt veicamos uzdevumos

4. Pētīt pieprasījumu un piedāvājumu, analizēt un izmantot iegūto informāciju

5. Izstrādāt saimnieciskos līgumus, uzņemties civiltiesisko atbildību

6. Plānot finanses un veikt grāmatvedības pamatdarbības. Mācību priekšmeti un apjoms stundās:

1. Mazā biznesa darbības formas un to tiesiskais pamatojums 24 st (14 st teorija/10 st prakse)

2. Mazā biznesa tiesiskie pamati un dibināšana 36 st (22 st teorija/14 st prakse)

3. Mazā biznesa vide 8 st (6 st teorija/2 st prakse)

4. Mazā biznesa finansēšanas un investīciju avoti 16 st (12 st teorija/4 st prakse)

5. Grāmatvedības pamati, nodokļi un nodevas 40 st (30 st teorija/10 st prakse)

6. Mazā biznesa plānošana 28 st (12 st teorija/16 st prakse)

7. Noslēguma pārbaudījums 8 st (2 st teorija/6 st prakse)

Programmas stundu skaits: 160 (5 mēneši)

Līdzmaksājuma apjoms (EUR): 40,00

Apmācību vietas:

 1. Ozolu iela 1, Gulbene

 2. Pils iela 21, Alūksne

 3. Brīvības iela 55, Balvi

 4. Latgales iela 20, Rēzekne

 5. Rīgas iela 4, Madona

 6. Brīvības iela 208, Jēkabpils

Informācija par apmācību:

SIA mācību centrā ,,AUSTRUMVIDZEME” no 9:00-17:00:

 • Gulbenē, Ozolu ielā 1, Sandra Kursīte, info@austrumvidzeme.lv, 64471286

 • Alūksnē, Helēnas ielā 52, Valdis Zadumins, gbvj@inbox.lv, 26555503

 • Balvos, Brīvības ielā 55, Vera Klints, av.balvi@inbox.lv, 29167198

 • Bauskā, Pilskalna ielā 14, Ērika Pulkstene, erika.pulkstene@gmail.com, 29133537

 • Jēkabpilī, Brīvības iela 208, Anželika Unbraško-Gramane, gramane@inbox.lv, 28684297

 • Madonā, Rīgas ielā 4, Inese Skraustiņa, fortuna79@inbox.lv, 28383130

 • Rēzeknē, Latgales ielā 20, Biruta Buharina, birutabux@inbox.lv, 26445987

 • Ludzā, Rūpniecības ielā 4, Arvīds Urtāns, urtaansarvids@inbox.lv, 28304725

Tālrunis un e-pasts uzziņām: e-pasts: info@austrumvidzeme.lv, t. 64471286

* mācību maksu 90% apmērā sedz ES fondi un valsts, 10% ir strādājošā līdzmaksājums, kuru var segt arī darba devējs. Nodarbinātajiem ar maznodrošinātās vai trūcīgas personas statusu mācības ir bez maksas!

KAS VAR PIETEIKTIES

strādājošie:

 • vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam

 • ar pabeigtu vai nepabeigtu izglītību (t.sk. pamatizglītību, vispārējo vidējo, profesionālo vai augstāko izglītību)

 • jaunie vecāki, kas atrodas darba attiecībās un bērna kopšanas atvaļinājumā

priekšrocības uzņemšanā sociālā riska nodarbinātajiem, ja būs augsts pieteikumu skaits:

PIEEJAMAIS ATBALSTS

Pieteikšanās elektroniski mājas lapā: www.macibaspieaugusajiem.lv